Algemene voorwaarden

1    Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op­drachten aan Adviesbureau ATIM, daarnaast op overeenkomsten betref­fen­­de door Adviesbureau ATIM te verrichten diensten. Als de opdracht­­gever algemene voorwaarden hanteert, die strijdig zijn met de door Advies­bureau ATIM gehan­teer­de algemene voorwaarden, zullen de door Advies­bureau ATIM toege­paste voorwaarden gelden, tenzij de op­dracht­gever binnen twee weken na ontvangst van de algemene voor­waarden met Adviesbureau ATIM in over­leg treedt en een afwijkende afspraak gemaakt wordt.
1.2
Adviesbureau ATIM werkt vanuit een onpartijdige en onafhankelijke positie en op basis van de deskundigheid van ATIM adviseurs/opleiders.
1.3
ATIM adviseurs/opleiders werken overeenkomstig de normen, waarden en gedrags­regels zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

2.   Inspanning ATIM
2.1
Adviesbureau ATIM verplicht zich zijn kennis en ervaring naar beste inzicht en ver­­mogen in te zetten voor de uitvoering van de opdracht.

3.   Inschakeling derden
3.1
Derden zullen uitsluitend bij de uitvoering van de opdracht betrokken worden in overleg en in overeenstemming met de opdrachtgever.

4.   Tegenstrijdige belangen
4.1
In het geval dat uitvoering van een mogelijke opdracht in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande opdracht­gever, zal Adviesbureau ATIM hiervan melding maken aan de betrokken partijen.
4.2
Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal Adviesbureau ATIM pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een opdracht, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.

5    Grondslag voor het formuleren van voorstellen tot advisering, begeleiding en opleiding
5.1
Voorstellen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan Adviesbureau ATIM is verstrekt. De opdrachtgever zal zich er voor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een voorstel.
5.2
Ter voorbereiding van een voorstel zal een vooronderzoek plaatsvinden (in de regel in de vorm van één of meer­dere gesprekken en/of bestudering van documentatie) gericht op het ver­krijgen van een duidelijk beeld van de organisatie waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd en de specifieke vragen van de opdrachtgever. De kosten van een eerste gesprek zullen niet in rekening worden gebracht.
5.3
Op basis van het voorbereidend onder­zoek zal Adviesbureau ATIM een voorstel uitwerken dat de volgende elementen bevat:
a   een beschrijving van de uitgangssituatie;
b   de verwachtingen / vragen van de opdrachtgever;
c   de formulering van de te verwachten resultaten;
d   voorstellen over de wijze waarop en de termijn waarbinnen Advies­bureau ATIM de opdracht wil uitvoeren;
e   voorstellen over de inzet van één of meer­dere mede­werkers; indien meer­dere medewerkers worden ingeschakeld zal tevens aangegeven worden wie belast is met de coör­dinatie en leiding van het project;
f    voorstellen over de wijze van sa­men­­werking en de verdeling van ver­antwoordelijkheden tussen ATIM en opdrachtgever;
g   een opgave van de door de opdrachtgever aan ATIM te verstrekken nadere informatie;
h   een zo nauwkeurig mogelijke raming van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tijd (in dagdelen) en kosten; indien de raming van de benodigde tijd en kosten te veel afhankelijk is van niet in de beïnvloedingssfeer van ATIM liggende factoren, zal een begroting voorgesteld worden op basis van praktijk­-aannamen waar­binnen gewerkt wordt; bij een drei­gende overschrijding van het budget zal dit tijdig gemeld worden, opdat aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden;
i    een zo nauwkeurig mogelijke op­gave van eventueel van derden te verkrijgen bijdragen;
j    geldigheidsduur van het voorstel indien afwijkend van 2 maandster­mijn, zie artikel 6.3: geldig­heidsduur offertes;
k.  verzoek tot schriftelijke bevesti­ging.

5.4
Indien door een reeds bestaande klant een opdracht wordt verstrekt die in het verlengde ligt van een voorafgaande opdracht kan indien de opdracht­gever daarmee instemt, volstaan worden met een vereenvoudigd voor­stel; in dit vereenvoudigd voorstel zul­len echter in ieder geval vermeld zijn:
a   een korte formulering van de vraag;
b   een korte formulering van de aan­geboden dienstverlening;
c   een voorstel over de inzet van medewerkers;
d   een zo nauwkeurig mogelijke raming van de kosten;
e   verzoek tot schriftelijke bevestiging.

6   Opdrachtbevestiging/geldig­heids­­duur offertes
6.1
Adviesbureau ATIM start met de uit­voering van de opdracht nadat de opdrachtgever zijn instemming heeft ge­geven aan het voorstel en daar­omtrent per e-mail (of eventueel schriftelijk) heeft bericht.
6.2
Mondelinge afspraken en opdrachten worden door Adviesbureau ATIM per e-mail bevestigd.
6.3
Offertes zijn geldig tot twee maanden na de datum waarop deze aan de opdrachtgever zijn verzonden, tenzij de offerte nadrukkelijk een andere termijn vermeldt.

7   Tijdig bericht bij dreigende overschrijding offerte
7.1
De overeengekomen kostenraming wordt niet overschreden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, behoudens tariefs­ver­hogingen zoals vermeld in artikel 20.1.
7.2
Indien overschrijding van de over­eengekomen kostenraming aan­nemelijk wordt, zal dit tijdig bericht worden, opdat eventueel een aan­vullende offerte uitgebracht kan worden.

8   Beschikbaar stellen faciliteiten / in­for­matie
8.1
De opdrachtgever zal aan ATIM-medewerkers tijdig alle informatie ver­schaffen die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.
8.2
De opdrachtgever zal aan ATIM-mede­werkers die werkzaamheden verrichten ten huize van de opdrachtgever alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uit­voering van de opdracht.

9   Wijziging van opdracht
9.1
Als na aanvaarding van het oor­spronkelijke voorstel (zie artikel 5) wijzigingen plaatsvinden in de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen be­grote kosten, inzet van medewerkers en de planning. Dit alles alleen als er over­eenstemming met de klant is be­reikt. Zie ook artikel 7.1. inzake over­schrijding offerte.

10  Wijziging van de inzet van medewerkers
10.1
Adviesbureau ATIM kan in overleg met de opdrachtgever de met de uitvoering van de opdracht belaste medewerkers vervangen als dit wense­lijk is voor een goede uitvoering van de opdracht.
10.2
De wijziging zal geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht.
10.3
De opdrachtgever kan ook verzoeken om wijziging van de inzet van medewerkers.

11  Afronding van de opdracht
11.1
De opdracht wordt afgesloten met een slotbespreking met de opdrachtgever. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt de opdrachtgever een financiële eind­afrekening.
11.2
In voorkomende gevallen kunnen partijen afzien van een afrondende slot­bespreking. In dit verband wordt met name verwezen naar de afronding van op­leidingsopdrachten en kortdurende adviesopdrachten voor klanten met wie een langdurige relatie bestaat.

12  Tussentijdse beëindiging van de opdracht
12.1
Zowel de opdrachtgever als Advies­bureau ATIM kunnen voor de afronding van de opdracht de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen als één van de partij­en van oordeel is dat de op­dracht niet meer kan plaatsvinden over­eenkomstig het overeengekomen voor­stel dan wel later daarin aan­gebrachte en overeengekomen wijzigingen.
12.2
Een mededeling tot voortijdige beëindiging van de opdracht wordt per e-mail (of eventueel schriftelijk) en gemotiveerd gedaan.
12.3
Binnen 2 weken na het doen van de e-mail en/ of schriftelijke mededeling zullen beide partijen met elkaar in overleg treden, om de motieven en de gevolgen van de beëindiging met elkaar te bespreken.
12.4
Als de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd door opdrachtgever heeft Adviesbureau ATIM recht op finan­ciële compensatie wegens het ontstane bezettingsverlies. Uitgangspunt voor de berekening van het ontstane be­zettingsverlies vormt het vanaf het moment van beëindiging nog niet ge­acti­veerde offertebedrag, gedeeld door het aantal maanden van de resterende door­looptijd tot een maximum van 6 maanden.
12.5
Adviesbureau ATIM mag de over­eenkomst alleen voortijdig beëindigen als wegens feiten en omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van Adviesbureau ATIM liggen en die niet aan Ad­viesbureau ATIM zijn toe te rekenen, het afronden van de opdracht niet kan worden gevergd.
12.6
Adviesbureau ATIM behoudt aanspraak op betaling van tot dan toe verrichte werkzaamheden.
12.7
Aan de opdrachtgever zullen de voorlopige resultaten van de werkzaamheden tot het moment van beëindiging ter beschikking worden gesteld.
12.8
Als één van de partijen in staat van faillissement geraakt, dan  wel surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfs­voering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder in­acht­neming van een opzegtermijn met on­mid­dellijke ingang te beëindigen onder handhaving van de tot dan toe ont­stane rechten.

13  Intellectuele eigendom
13.1
Adviesbureau ATIM behoudt het auteurs­beeld en merkenrecht ten aanzien van de bij de uitvoering van de op­dracht toegepaste aanpak, werk­wijze, modellen, technieken en soft­wareproducten en uitgaven.
13.2
Openbaarmaking kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Adviesbureau ATIM.
13.3
De opdrachtgever heeft vanzelf­sprekend recht op het vermenig­vuldigen van stukken voor gebruik in de eigen organisatie voor zover van belang voor de uitvoering en het doel van de opdracht.

14  Geheimhouding
14.1
Adviesbureau ATIM verplicht zich tot geheimhouding ten opzichte van derden van alle informatie die in het kader van de uitvoering van een opdracht is verstrekt.
14.2
Adviesbureau ATIM zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter be­scherming van de belangen van de op­drachtgever.

15  Promotionele activiteiten
15.1
Adviesbureau ATIM heeft het recht de naam van de opdrachtgever en een korte zakelijke omschrijving van de op­dracht te gebruiken voor promo­tionele activiteiten.

16  Aansprakelijkheid voor schade
16.1
Adviesbureau ATIM is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden directe of in­directe schade, ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uit­voeren van de overeenkomst door Adviesbureau ATIM.
16.2
Eventuele aansprakelijkheid voor schade wordt door Adviesbureau ATIM nadrukkelijk beperkt tot het be­drag van de in rekening gebrachte facturen.

17. Klachtenregeling
17.1
Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dan wel de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij de directeur van Adviesbureau ATIM. De betreffende klachtenregeling kunt u raadplegen op http://www.atim.eu Partijen verplichten zich om zich bij klachten te onthouden van enige mededeling aan anderen dan direct betrokkenen bij het geschil.

18. Geschillenregeling
18.1
Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht volgens de bovenvermelde klachtenregeling, dan kunt u een klacht indienen bij Geschillencommissie van de Branchevereniging Medezeggenschap. De regeling kunt u raadplegen op  http://www.bvmz.nl/reglement
Adviesbureau ATIM zal uitvoering geven aan de uitspraak van de geschillencommissie tenzij door een van de partijen besloten wordt de zaak voor te leggen aan een rechter.

18.2
Partijen verplichten zich om zich bij geschillen te onthouden van enige mede­deling aan anderen dan direct be­trokkenen bij het geschil.

19. Juridische geschillen
Juridische geschillen voortvloeiend uit de toepassing van deze algemene voor­waarden zullen in eerste aanleg uit­sluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Artikel 18.2 is van overeenkomstige toepassing.

20  Tarieven inschakeling adviseurs / opleiders
20.1
In de tarieven zijn begrepen de kosten voor de inzet van een opleider en/of adviseur alsmede de reiskosten
20.2
Niet in de tarieven zijn begrepen de verblijfskosten.
20.3
Over cursussen en trainingen wordt geen BTW geheven. Over adviezen wordt wel BTW geheven.

21  Kosten afzonderlijke aanvullende diensten
21.1
Aanvullende diensten als het verzorgen van mailingen, verwerken van enquêtes, ter beschikking stellen van ant­woordnummers, reproductiekosten, etc. zullen op basis van de werkelijk te maken kosten worden geraamd en in rekening gebracht.
21.2
Als in het kader van de uitvoering van een opdracht door Adviesbureau ATIM een accommodatie wordt geregeld, zal Adviesbureau ATIM een toeslag berekenen van 5%, exclusief BTW, op de accommodatie- en verblijfkosten.

22  Tussentijdse tariefwijzigingen
22.1
Adviesbureau ATIM behoudt zich het recht voor om zijn tarieven aan te passen aan externe prijs- en loon/ salarisontwikkelingen. Nieuwe tarieven gaan een maand na datum van aan­kondiging in, met inachtneming van artikel 7.1. inzake overschrijding offer­te.
22.2
Tussentijdse tariefwijzigingen worden niet doorberekend in bestaande op­drachten die een kortere doorlooptijd (= tijd tussen opdrachtbevestiging en afronding uitvoering) dan 6 maanden hebben.
22.3
Tussentijdse tariefwijzigingen bij be­staande opdrachten, die een langere doorlooptijd (= tijd tussen opdracht­bevestiging en afronding uitvoering) hebben dan 6 maanden, gaan in aan het begin van de 6e maand na de aan­kondiging.

23  Facturering
23.1
Facturering vindt plaats op basis van de volgende grondslagen
a   bij advieswerkzaamheden verricht ten kantore van Adviesbureau ATIM wordt gedeclareerd op basis van het feitelijk bestede aantal uren;
b   bij advieswerkzaamheden buiten het eigen kantoor worden mini­maal 4 uren per keer in rekening gebracht;
c   bij werkzaamheden ten behoeve van cursussen en opleidingen wordt gedeclareerd op basis van dagdelen.
23.2
Indien de uitvoering van de uitvoering van een adviesopdracht  langer dan 1 maand vergt kan Advies­bureau ATIM een factuur uitbrengen voor de in de voorbije maand uit­gevoerde werkzaamheden en de daar­aan verbonden kosten. Na afronding van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een definitieve fac­tuur.
23.3
Facturering van in company cursussen vindt plaats nadat de opdracht is uitgevoerd. Facturering van deelname aan  Open Cursus Dagen vindt plaats zodra duidelijk is dat er voldoende deelnemers zijn.

24  Medewerking aan aanvragen bijdragen van derden
24.1
Indien overeengekomen is dat Advies­bureau ATIM bij derden een bijdrage zal aanvragen die in mindering wordt gebracht op het factuurbedrag dan zal de op­drachtgever er voor zorgdragen dat tijdig de daarvoor benodigde infor­matie wordt verstrekt.
24.2
Als na verloop van een termijn van 30 dagen na afronding van de opdracht de benodigde informatie niet aan Advies­bureau ATIM is verstrekt kan Advies­bureau ATIM een factuur uitbrengen zonder verrekening van de bijdragen van derden.

25  Regeling annulering maatwerkcursussen door de opdrachtgever
25.1
Als een maatwerkcursus geannuleerd wordt door de opdrachtgever worden de volgende kosten in rekening gebracht:
a   indien de annulering meer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus plaatsvindt 50% van de cursuskosten;
b   indien de annulering 14 dagen of korter voorafgaand aan de acti­viteit plaatsvindt 100% van de cursuskosten.
25.2
Tevens worden in rekening gebracht alle kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen met derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten met betrekking tot gereserveerde accommodaties of gereserveerde inhuur van externe acteurs of trainers.

26  Betaling en betalingstermijnen
26.1
De opdrachtgever zal de uitgebrachte facturen binnen veertien dagen na ont­vangst voldoen.
26.2
Wanneer ter incasso van vorderingen door Adviesbureau ATIM derden wor­den inge­schakeld, komen de ter zake ge­maakte kosten volledig voor reke­ning van de opdrachtgever.
26.3
Als de factuur niet tijdig betaald wordt is Adviesbureau ATIM gerechtigd om een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het open­staande bedrag; de rente wordt bere­kend vanaf de dag waarop de vor­dering opeisbaar is geworden. Alle buitengerechtelijke kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en bedragen minimaal € 150,-.

27  Aanvullende voorwaarden Open Cursussen
27.1
Op de opgave voor deelname aan activiteiten waarvoor open inschrijving openstaat, is naast de hierboven ge­noemde regelingen een aantal aan­vullende voorwaarden van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden worden hieronder genoemd.
27.2
Activiteiten waarvoor open inschrij­ving openstaat zijn in de regel: cursussen, leergangen voor specifieke doelgroepen, informatiebijeenkomsten, trainingen, opleidingsdagen, seminars en andere bijeenkomsten met een informatief of educatief karakter.
27.3
Opgave voor deelname kan geschieden via telefoon, e-mail, of inschrijf­formulier. Bij de opgave worden ver­meld de naam van de deelnemer(s), adres en de organisatie waarbij de deel­nemer in dienst is (debi­teurenadres).
27.4
De deelnemer kan zich - behoudens bij deelname aan leergangen - laten ver­vangen door een collega uit dezelfde organisatie.
27.5
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van de aanmelding.
27.6
Adviesbureau ATIM behoudt zich het recht voor om voor de aangekondigde activiteit een nader aan te geven minimum en maximum aantal deel­nemers vast te stellen.
27.7
Uiterlijk twee weken voor de datum waarop de activiteit start/plaatsvindt ontvangt de deelnemer per e-mail
a   Ofwel bericht van over-intekening en zo mogelijk een aanbieding van een alternatief;
b   Ofwel bericht over het doorgaan van de cursus; de factuur wordt separaat gezonden;
c   Ofwel een bericht met de uiterste datum waarop besloten zal worden om de cursus te laten doorgaan;
d   Ofwel een mededeling dat de cursus niet doorgaat.
Indien de cursus niet doorgaat zal Adviesbureau ATIM niet aansprakelijk zijn voor enigerlei kosten die gemaakt zijn door de deelnemer.

27.8
Indien de deelname geannuleerd wordt door de deelnemer nadat een bewijs daar­van is afgegeven, worden de vol­gende kosten in rekening gebracht:
a   50% van het gefactureerde bedrag bij annulering tussen het moment van bevestiging en meer dan zeven dagen voor de datum waarop de open cursus zal plaats vinden;
b   100% van het gefactureerde bedrag bij annulering tijdens de zeven dagen voor de datum waarop de open cursus zal plaats­vinden.

28. Koop op afstand en open inschrijving
Als bij een overeenkomst voor deelname aan een open inschrijvingsactiviteit sprake is van een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is overeenkomstig artikel 46a lid b Boek 7 BW zullen de volgende regels gelden:
-  de koop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum van bevestiging van de aanmelding.
-  de koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging de overeenkomst  te ontbinden zonder dat enige vergoeding vereist zal zijn.
- de koper kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door het sturen van een e-mail naar admin@atim.eu met vermelding van naam van de deelnemer, alsmede datum en naam van de cursus.

Toelichting: Adviesbureau ATIM levert vooral diensten van business-to-business. Onze klanten zijn dan ook bedrijven en organisaties en organen van die organisaties w.o. een ondernemingsraad. Aan sommige cursussen wordt ook deelgenomen door particuliere consumenten. In dat geval is de wettelijke regeling rond koop op afstand van toepassing. Deze biedt de mogelijkheid om binnen 14 kalenderdagen de koop te herroepen.

29  Specifieke voorwaarden ATIM Paraat
29.1  Algemeen
29.1.1
Het ATIM-Paraat abonnement wordt afgesloten met een met name genoemd medezeggenschapsorgaan (OR, COR, GOR, etc.)
29.1.2
Het abonnement gaat in op de datum en voor de periode als aangegeven op het aanmeldingsformulier.
29.1.3
Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar, tenzij de abonnee uiterlijk in de tweede maand voorafgaand aan het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen beëindigen.
29.1.4
De abonnee is verplicht de over­eengekomen abonnementsprijs te voldoen binnen een maand na ingang van de abonnementsperiode.

30    Aanspraken ATIM-Paraat abonnement
30.1
Het ATIM-Paraat abonnement geeft aan het medezeggenschapsorgaan en ieder afzonderlijk lid daarvan, zonder enige aanvullende kosten het recht op:
a      telefonische beantwoording van telefonische of schriftelijke vragen waarvan de beantwoording niet meer tijd vergt dan een uur per vraag;
b      toezending van informatie;
c      bemiddeling bij het inschakelen van deskundigen;
d      ondersteuning bij het formuleren van een verzoek tot bemiddeling bij de Bedrijfscommissie;
e      deelname door maximaal 3 leden aan de ATIM-Paraat informatie­middagen.
30.2
Het ATIM-Paraat abonnement geeft tegen gereduceerd uurtarief van € 160,- recht op:
a      het toetsen van een OR-reglement (standaard 1,5 uur);
b      een schriftelijke vastlegging van het telefonische advies voor zover dit niet meer vergt dan 2 uur;
c      een mondeling advies ten kantore van adviesbureau ATIM van maximaal 2 uur.

30.3
Het is aan Adviesbureau ATIM om te beoordelen of een vraag onder het ATIM-Paraat abonnement valt. ATIM deelt zijn standpunt op korte termijn mee.

31    Wijzigingen dienstenpakket
31.1
ATIM is gerechtigd om de inhoud van het dienstenpakket te wijzigen. Zulke wijzigingen worden door ATIM schrifte­lijk aan de abonnee meegedeeld en gaan een maand na datum aankondiging in.
31.2
Indien de wijziging een vermindering van het dienstpakket inhoudt, is de abonnee gerechtigd met onmiddellijke ingang van de datum van wijziging het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen. In dit laatste geval zal ATIM een in evenredigheid met de nog openstaande abonnementsperiode het gedeelte van de al betaalde abonnementsgelden restitueren.                                            

 

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim/goed-overleg