Algemene voorwaarden

1. Algemeen / Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau ATIM B.V. (hierna te noemen: ATIM). Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is tevens bedongen ten behoeve iedereen die voor ATIM werkzaam is of was, waaronder begrepen de door ATIM ingeschakelde derden.
Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. Partijen zullen dan in overleg treden om te komen tot nieuwe bepalingen ter vervanging van de betreffende bepalingen, die wat betreft inhoud, strekking en doel zoveel mogelijk met de originele bepalingen overeenkomen.
De toepasselijkheid van door de wederpartij (hierna te noemen: Opdrachtgever) gehanteerde/te hanteren algemene voorwaarden of andere bedingen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
ATIM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. ATIM zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Algemeen
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen en offertes van ATIM geheel vrijblijvend.
2.2. Incompany opdrachten
ATIM verzorgt op verzoek van organisaties opleidingen/trainingen/cursussen (In company opdrachten). De inhoud van deze opleidingen/trainingen/cursussen wordt in overleg tussen Opdrachtgever en ATIM bepaald.
Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden verstrekt. ATIM stelt vervolgens een schriftelijke offerte op. Indien Opdrachtgever akkoord is met de offerte, stelt ATIM een definitieve opdrachtbevestiging op.
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever, hetzij op een andere door partijen afgesproken wijze.
2.3 Open inschrijvingen
ATIM biedt opleidingen/trainingen/ cursussen aan die open staan voor inschrijving voor deelnemers vanuit verschillende bedrijven (Open Inschrijvingen). De inhoud van deze opleiding/training/cursus is door ATIM vastgesteld. Opdrachtgevers kunnen zich aanmelden voor deze Open Inschrijvingen op de door ATIM daarvoor aangegeven wijze. ATIM behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een inschrijving niet te accepteren. Indien ATIM de inschrijving wel accepteert, bevestigt ATIM de deelname schriftelijk aan Opdrachtgever. Middels deze schriftelijke bevestiging van ATIM aan Opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand. Als bij een overeenkomst voor deelname aan een Open Inschrijvingsactiviteit sprake is van een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is overeenkomstig artikel 46a lid b Boek 7 BW heeft de consument heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van ATIM vereenkomst te ontbinden zonder dat enige vergoeding vereist zal zijn. De koper kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door het sturen van een e-mail naar admin@atim.eu met vermelding van naam van de deelnemer, alsmede datum en naam van de cursus.
2.4 Advieswerkzaamheden
ATIM verzorgt op verzoek van Opdrachtgevers advieswerkzaamheden. De inhoud van de advisering wordt in overleg tussen Opdrachtgever en ATIM bepaald. Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden verstrekt. ATIM stelt vervolgens een schriftelijke offerte op. Indien Opdrachtgever akkoord is met de offerte, stelt ATIM een definitieve opdrachtbevestiging op. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever, hetzij op een andere door partijen afgesproken wijze.

3. Uitvoering overeenkomst door ATIM
ATIM voert de overeenkomsten uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De overeenkomst houdt géén resultaats-verbintenis in, maar een inspannings-verbintenis.
ATIM bepaalt de wijze waarop en de personen door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd en is gerechtigd werkzaamheden door middel van derden te (laten) verrichten.
Alle door ATIM aangegeven termijnen en doorlooptijden zijn slechts indicatief. ATIM is derhalve dan ook niet gebonden aan termijnen. ATIM is door overschrijding van enige termijn noch in gebreke, noch in verzuim. Bij termijnoverschrijding zal ATIM in overleg treden met Opdrachtgever.

4. Uitvoering overeenkomst door Opdrachtgever
Opdrachtgever zal haar volledige medewerking geven om ATIM in staat te stellen haar verplichtingen na te kunnen komen (zoals o.a. tijdig aanleveren van juiste informatie).
Opdrachtgever zal aan ATIM medewerkers die werkzaamheden verrichten ten kantore van de Opdrachtgever alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.
Opdrachtgever garandeert dat zij bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de gebruikmaking van de door ATIM verrichte diensten, geen wettelijke voorschriften schendt (daaronder uitdrukkelijk begrepen actuele privacywetgeving) , geen rechten van derden schendt of anderszins onrechtmatig handelt.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart ATIM en haar hulppersonen tegen schade, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen en tegen vorderingen van derden, die direct of indirect het gevolg zijn van:
a. een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever tegenover ATIM;
b. een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever tegenover derden; of
c. het onrechtmatig handelen dan wel nalaten van Opdrachtgever.

5. Vergoedingen: tarieven en btw
Voor opdrachten gelden de specifiek met betrekking tot die opdracht gemaakte prijsafspraken zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Tenzij anders bepaald worden de kosten berekend per dagdeel tegen een daarvoor overeengekomen tarief. Verblijfkosten van opleiders/trainers/ acteurs komen voor rekening van Opdrachtgever.
ATIM heeft daarnaast het recht tussentijds de overeengekomen tarieven te verhogen. Zij stelt in dat geval Opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor invoering van de nieuwe tarieven daarvan op de hoogte. Opdrachtnemer heeft dan het recht om de verhoging te weigeren en de opdracht te beëindigen met ingang van de datum waarop het nieuwe tarief van kracht zou worden. Indien Opdrachtnemer om deze reden wenst te beëindigen, zal hij dit uiterlijk 6 weken na ontvangst van de tariefswijzigingsaankondiging melden aan ATIM.
Voor de Open Inschrijvingen gelden de door ATIM op het moment van inschrijving gehanteerde tarieven.
Alle door ATIM genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Alle factuurbedragen zullen - voor zover van toepassing - worden verhoogd met het van toepassing zijnde BTW tarief.

6. Facturatie en betaling
6.1 Incompany opdrachten en Advies- werkzaamheden
Wijze en tijdstip van facturering worden bepaald in overleg met de opdrachtgever en worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Indien er geen bijzondere afspraken gemaakt zijn, zal voor Incompany opdrachten telkens na afloop van de geleverde dienst worden gefactureerd en voor Advies- werkzaamheden telkens na afloop van iedere kalendermaand.
6.2 Open inschrijvingen
Open Inschrijvingen worden direct nadat ATIM de deelname schriftelijke bevestigd heeft, volledig aan Opdrachtgever gefactureerd.
6.3 Algemeen
Tenzij anders bepaald, dienen facturen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij daardoor direct in verzuim (ook zonder dat daarvoor een aparte ingebrekestelling nodig is). Opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. Indien ATIM invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande facturen en een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro).
ATIM heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen eerste te gebruiken om door ATIM gemaakte kosten te voldoen, vervolgens om reeds opengevallen rentes te voldoen en vervolgens te gebruiken ter voldoening van de van de hoofdsom en de lopende rente.
ATIM kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
ATIM kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van ATIM op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Bij niet tijdige betaling is ATIM is gerechtigd alle werkzaamheden die zij uitvoert voor Opdrachtgever op te schorten.

7. Verplaatsing / Annulering / Beëindiging door Opdrachtgever
7.1 Incompany opdrachten
Verplaatsing van de overeengekomen Incompany opdracht door Opdrachtgever is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- de nieuwe datum die de Opdrachtgever voorstelt valt binnen 13 weken van de oorspronkelijke datum;
- de verplaatsing naar de nieuwe datum organisatorisch voor ATIM inpasbaar is;
- de volgende vergoedingen worden (boven op de vergoeding voor de opdracht zelf) voldaan:
* wijzigingen doorgegeven tot 4 weken voor aanvangsdatum = € 150,- administratiekosten per opdracht;
* wijzigingen doorgegeven van 4 weken tot 2 weken voor aanvangsdatum = 50% van het voor de opdracht overeengekomen totaaltarief;
* wijzigingen doorgegeven vanaf 2 weken voor aanvangsdatum = 75% van het voor de opdracht overeengekomen totaaltarief;
* wijzigingen doorgegeven op de uitvoeringsdag zelf of bij niet verschijnen deelnemers = 100% van het voor de opdracht overeen gekomen totaaltarief.
Annulering van overeengekomen Incompany opdrachten door Opdrachtgever is mogelijk met dien verstande dat Opdrachtgever te allen tijde gehouden is tot betaling van de volledige overeengekomen vergoeding aan ATIM.
7.2 Open inschrijving
Verplaatsing van een overeengekomen Open inschrijving door Opdrachtgever is niet mogelijk.
Bij annulering van een overeengekomen Open inschrijving door een zakelijk Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever te allen tijde gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen vergoeding aan ATIM.
Annulering van een overeengekomen Open inschrijving door een consument Opdrachtgever is ten alle tijden mogelijk, met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden zal zijn tot een betaling als bedoeld in artikel 7:411 BW (deel loon) en artikel 7:406 lid 1 BW (deel onkosten).
7.3 Advieswerkzaamheden
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd een adviesopdracht te beëindigen onder voldoening van alle tot op het moment van beëindiging door ATIM gemaakt kosten.

8. Annulering / verplaatsing door ATIM
8.1 Algemeen
Indien zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van ATIM liggen en die dusdanig zijn dat in redelijkheid (ongewijzigde) nakoming van de verplichtingen niet gevergd kan worden, is ATIM gerechtigd haar werkzaamheden (tussentijd) te wijzigen of te beëindigen zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige vorm van schade en/of kosten. ATIM behoudt aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.
8.2 Open inschrijving
ATIM is voorts, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten, te allen tijde gerechtigd een opleiding/training/cursus te annuleren of te verplaatsen (bijvoorbeeld in geval van onvoldoende inschrijvingen of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die het doorgaan van de opleiding/training/ cursus verhinderen). Opdrachtgever krijgt bij annulering eventueel reeds betaalde bedragen gerestitueerd. Bij verplaatsing kan Opdrachtgever naar keuze hetzij deelnemen aan de verplaatste opleiding/training/cursus, hetzij reeds betaalde vergoedingen gerestitueerd krijgen.

9. Vervaltermijnen
Vorderingsrechten van Opdrachtgever vervallen in elk geval na 1 (één) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

10. Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van ATIM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade en tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Iedere aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel door ATIM gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met een eventueel eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van grove schuld of opzet van ATIM.
Indien voor de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever materialen, informatie of andersoortige zaken ter beschikking zijn gesteld, mag ATIM van de juistheid daarvan uitgaan. ATIM aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op dergelijk ter beschikking gestelde materialen, informatie of andersoortige zaken.
Opdrachtgever vrijwaart ATIM voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van ATIM, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ATIM.
De aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaring gelden ook voor de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door ATIM bij de (uitvoering van) de overeenkomst betrokken zijn.

11. Ontbinding
Iedere partij kan de overeenkomst met de andere partij zonder voorafgaande ingebrekestelling, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, indien:
- De andere partij ondanks deugdelijk ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
- De andere partij surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of er op een substantieel onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
- De andere Partij zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn (statutaire) doel na te sterven, tot liquidatie besluit of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
De ontbindend partij is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.
In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Opdracht- gever aan ATIM verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
Het bovenstaande laat onverlet de overige aan ATIM rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

12. Intellectuele eigendom / Geheimhouding
Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van alle producten van de geest (daaronder mede begrepen lesmaterialen, lesmethodes, trainingen, rapporten, adviezen, brochures etc.) die ATIM gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, komen toe aan ATIMen/of haar licentiegevers.
Opdrachtgever mag alle door ATIM ter beschikking gestelde informatie en kennis uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken en ook uitsluitend met het oog op het doel van de verstrekking.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde informatie en kennis geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of te exploiteren en/of ter kennis van derden te brengen en/of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

13. Overname/inzet trainers, opleiders, acteurs, etc.
Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om trainers, opleiders, acteurs of anderszins door ATIM bij de uitvoering van de Opdracht ingezette personen, in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten (hetzij direct hetzij via derden).

14. Overdracht rechten en verplichtingen
Zonder voorafgaande toestemming van ATIM is het Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst of de daaruit voortvloeiden rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een derde. ATIM is bevoegd de overeenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij van ATIM (ex art. 2:24b BW). Voor zover vereist verleent Opdrachtgever hiervoor bij voorbaat haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim/goed-overleg