Bestuurders en andere overlegpartners

Hoe waarborg je als bestuurder dat je ondernemingsraad rendeert?

Vraag en antwoord
Je vindt het belangrijk om te weten wat er speelt op de werkvloer. Daarvoor ga je graag het overleg aan met medewerkers en met hun vertegenwoordiging, de ondernemingsraad. Dat overleg houdt je scherp. Je plannen voor de organisatie kun je er toetsen aan de praktijk. Het maakt ze beter en bovendien helpt het overleg je bij het verwerven van draagvlak.

Wel zou wat jou betreft het overleg met je ondernemingsraad beter kunnen. Het kost vaak veel tijd voordat jullie elkaar begrijpen. Ook komt het nogal eens voor dat je jezelf moet dwingen om tot tien te tellen. En lang niet altijd lukt het om de punten uit het overleg om te zetten naar iets dat de organisatie vooruit helpt. Je vraagt je af hoe dat komt. Komt dat door het andere perspectief van de ondernemingsraadsleden? Door verschillen in taal? Door de andere rol en positie die jullie in het overleg hebben? Je weet het niet zeker. Wel weet je dat je er aan wilt werken om het overleg beter te laten renderen. En bij voorkeur doe je dat samen met de ondernemingsraad.

ATIM ondersteunt ondernemingsraden, bestuurders en andere overlegpartners die meer rendement uit het overleg willen halen. We brengen de verschillen in taal, perspectief en rolopvatting in kaart en bieden handvatten hoe daar mee om te gaan. Daarbij gaan we uit van wat er al is en bouwen daar op voort. Versterken wat goed is, is meestal immers eenvoudiger, dan compenseren wat minder gaat.

We kunnen je trainen, coachen en advies geven, zodat het overleg met de ondernemingsraad effectiever verloopt. Nog liever werken we in samenspraak aan het overleg, bijvoorbeeld met ondernemingsraad én bestuurder. Dat betekent dat we voor een training van de ondernemingsraad jou graag bij de voorbereiding betrekken, zelfs als de training gericht is op het interne functioneren van die ondernemingsraad. En als onderdelen van de training voor beide partijen relevant zijn, dan willen we je graag bij de training laten aanhaken. In adviestrajecten is onze focus het goede overleg en wederzijds begrip. We besteden dan ook waar nodig, aandacht aan perspectiefverschillen en verschillen in taal.

Training voor de opstart van een nieuwe ondernemingsraad (OR)
Is een ondernemingsraad geheel nieuw of zijn er flinke wijzigingen dan is het goed om met een training op maat te beginnen. We vinden het belangrijk om daarin in ieder geval aandacht te geven aan:

  • Het opbouwen van de relatie tussen OR-leden onderling en met de voornaamste overlegpartners
  • De rol en taken van OR en bestuurder binnen het raamwerk van het OR-overleg
  • De formele rechten en plichten van OR en bestuurder
  • Vormgeving van het overleg in de praktijk

Deze onderdelen behandelen we graag met de ondernemingsraad en de belangrijkste overlegpartners samen. Daarmee leggen we een stevig fundament voor een constructieve samenwerking.

In een opstarttraining is er vanzelfsprekend ook ruimte voor andere leerdoelen. Die bepalen we met elkaar in een verkennend gesprek. Op basis daarvan stellen we samen het gehele programma voor de training samen.

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan via 030 233 45 22 of info@atim.eu.

Training voor nieuwe bestuurders of overlegpartners
Start je als overlegpartner van een OR in een organisatie waar de OR al een tijd in functie is? Dan sluit onze basiscursus OR voor overlegpartners wellicht goed bij jou aan. In één dagdeel (ochtend of middag) raak je vertrouwd met de spelregels uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en ontdek je hoe je je rol als overlegpartner het beste kunt vormgeven.

Voor meer informatie: bel met 030 233 45 22 of mail via info@atim.eu.

Vraag en antwoord

Vraag
Tot voor kort bestond de Raad van Bestuur (RvB) binnen onze onderneming uit één persoon. Nu is onlangs een tweede lid van de RvB aangesteld. Die persoon is tevens voorzitter geworden van de RvB. De taken van de RvB zijn verdeeld over de twee leden. Wij zijn als OR in kennis gesteld van die veranderde taakverdeling. Is die taakverdeling adviesplichtig? Is er sprake van een wijziging in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming?

Antwoord
Zoals vaker, het is geen keihard ja of nee. Het lijkt, met deze informatie, een NEE, er is hier geen sprake van een wijziging in de verdeling van de bevoegdheden. De bevoegdheden van de RvB zijn hetzelfde, ze worden alleen gedeeld door twee personen. Dat is in ieder geval meestal het geval in een situatie als deze: het ene RvB-lid is niet ‘de baas’ van het andere. Wel kunnen er verschillende aandachtsgebieden zijn. En dat komt tot uiting komt in de taakverdeling.

Ook als er, bij te nemen besluiten, sprake is van een doorslaggevende stem bij de voorzitter, valt te betwisten of er sprake is van een verschil in bevoegdheden. De bedoeling van zo’n doorslaggevende stem is nl. meestal niet dat één van de twee boven de ander staat. Het is de bedoeling te voorkomen dat er echt geen besluit wordt genomen. Kortom: als het inderdaad gaat om gelijkwaardige bevoegdheden bij de leden van de RvB, dan is de taakverdeling niet adviesplichtig volgens de WOR.

OR cursus, OR training, ambtelijk secretaris
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim