Extra voorwaarden Leergangen

Extra voorwaarden deelnemers leergangen Atim

Studiebelasting
De verwachtte studiebelasting wordt per module van een leergang in de studiehandleiding vermeld.

Begeleiding
Je begeleiding bestaat uit feedback van de trainer en van de overige cursisten. Tijdens de leergang krijg je minimaal een keer feedback van je trainer over je vorderingen met het oog op de te bereiken eindtermen. De trainer let daarbij op het volgende:
- je actieve inbreng in de cursusgroep
- de kwaliteit van je ingeleverde studieopdrachten.

Actieve deelname aan de bijeenkomsten
We verwachten van je dat je actief deelneemt in de opleidingsgroep, dat je de studieopdrachten tijdig inlevert en dat je de theoretische kennis verwerft, verwerkt en toepast.

Toetsing
Je krijgt de studieopdrachten op papier. Daarnaast geeft de trainer een mondelinge toelichting. De trainer beoordeelt de opdrachten op basis van schriftelijk vastgelegde criteria. Het toetsingskader staat in de studiehandleiding, die je voor elke module ontvangt.

Op je studieopdrachten krijg je individuele feedback van de trainer. Wanneer dat nodig is of gewenst, geeft de trainer extra begeleiding en/of aanvullende opdrachten. Als de trainer voorziet dat je de eindtermen niet haalt, overlegt zij of hij met je over de mogelijke gevolgen daarvan. Je levert de studieopdrachten in op de datum die aan het begin van de leergang of module is vastgesteld. Wordt deze datum niet gehaald, dan beoordeelt de trainer dit als ‘niet behalen van de studieopdracht’.

Als een studieopdracht de beoordeling ‘onvoldoende’ krijgt, geeft de trainer een toelichting waaruit blijkt wat je kunt verbeteren om wel een voldoende te halen. Je krijgt de mogelijkheid de studieopdracht te herkansen.

Krijg je na de herkansing weer een ‘onvoldoende’ voor de studieopdracht, dan volgt een tweede en laatste herkansing. Gezien de extra tijdsbesteding van de trainer zijn hieraan mogelijk extra kosten aan verbonden.

Niet (tijdig) inleveren studieopdrachten
Ook een opdracht die niet op de afgesproken tijd wordt ingeleverd, krijgt een herkansing. In overleg met de coördinatoren worden afspraken gemaakt over de inhoud en inleverdatum.

Afwezigheid bij bijeenkomsten
Om het certificaat te kunnen verkrijgen, heb je deelgenomen aan alle geplande bijeenkomsten. Kun je niet aanwezig zijn bij een bijeenkomst, dan meld je dit voorafgaand aan die bijeenkomst bij jouw eigen trainer of via [email protected]

In overleg met de coördinatoren wordt bekeken op welke manier je de gemiste bijeenkomst kunt inhalen. De eventuele extra tijdsinvestering van de trainer en/of extra accommodatiekosten worden in rekening gebracht en vooraf aan je gemeld. Zie hieronder een overzicht van de mogelijkheden en eventuele bijbehorende kosten.

Mogelijkheid

Kosten

Een dagdeel inhalen in een andere leergang

€ 92,00

Een dag inhalen in een andere leergang

€ 144,00

Een dag individueel inhalen in gecomprimeerde vorm van een halve dag

€ 440,00

Een module inhalen in een andere leergang

€ 285,00

Een module individueel inhalen in gecomprimeerde vorm van een hele dag

€ 880,00

Tweede herkansing van de studieopdrachten

€ 205,00

Het certificaat
Als je voor alle studieopdrachten een voldoende hebt behaald en aan alle cursusdagen actief hebt deelgenomen, krijg je een certificaat.

Klachtencommissie
Klachten over de uitvoering van de leergangen en/of beslissingen van de trainer worden behandeld volgens de klachtenregeling van Atim.

De directie van Atim beslist. Voordat de directie dat doet, spreekt ze tenminste een andere opleider die niet betrokken is bij de module of leergang en werkzaam is bij Atim.

Extra voorwaarden deelnemers leergangen ATIM

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.