Basiscursus Financiën

Ontplooi jezelf als ‘chef’ financiën

Vraag en antwoord
OR cursus, OR training
Ook geschikt voor OR-leden met lichte getallenvrees. Je maakt kennis met de belangrijkste financiële begrippen. Geïllustreerd met makkelijke huis-, tuin- en keukenvoorbeelden. Je leert de jaarstukken van je eigen organisatie lezen en begrijpen. Zegt de bestuurder dat er voor betere arbeidsomstandigheden geen geld is? Na deze cursus heb jij je woordje klaar.

Wat we doen
We behandelen de basis van financiële besturing. De belangrijkste begrippen leggen we uit in begrijpelijke woorden. Je leert financiële stukken lezen, je eigen standpunten erover te onderbouwen en de reactie van de bestuurder te beoordelen. Zo versterk je jullie positie als OR.

Hoe we dit doen
De trainer licht de inhoud toe van belangrijke begrippen uit de bedrijfseconomie. Wat je hoort, toets je aan de jaarrekening die je zelf mee hebt gebracht. Je doet er veel praktische oefeningen bij. Je leert ook van de bespreking van andere jaarrekeningen.

Resultaat

 • je kunt een jaarrekening lezen en interpreteren
 • je kunt de financiële situatie van jullie organisatie beoordelen
 • je kunt financiële motieven bij besluitvorming beter beoordelen
 • je kunt invulling geven aan de rol van de OR bij de financiële besturing van de organisatie

Meer informatie?
We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76

Kun je niet op een van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

Vraag en antwoord

Vraag
Onze werkgever wil het aantal facturen voor minder dan € 500,- drastisch verminderen met als doel om de efficiency te vergroten en de kosten die hiermee gemoeid zijn, te laten dalen. Het voorstel is eenmalige uitgaven van minder dan € 500,- als werknemer voor te schieten en maandelijks te declareren. Een hotelovernachting, restaurantbezoek, kosten die stagiaires maken, events, eenmalige huur vergaderruimte, cadeaus, parkeren, bossen bloemen etcetera zullen met dit voorstel dus altijd moeten worden voorgeschoten. Voor sommige medewerkers kunnen de bedragen die ze moeten voorschieten behoorlijk oplopen. Mag een werkgever werknemers hiertoe verplichten?

Antwoord ATIM Paraat
Het vergroten van efficiency en het verminderen van kosten is een veelgehoord argument voor nieuwe regelingen en afspraken, ook rondom facturatie en declaratie. We kunnen ons voorstellen, dat het invoeren van dit voorstel, zeker een positief effect zou kunnen hebben. Maar, het kan veel werknemers raken, dus heel goed dat de werkgever het met jullie bespreekt.

De voorgestelde afspraken raken veel werknemers en met name die werknemers die in één maand regelmatig bedragen onder de 500 euro uitgeven. Goed dus om als OR je oor te luister te leggen bij jullie achterban:
- Waar hebben ze zorgen over, wanneer de procedure wordt aangepast?
- Zien werknemers ook voordelen?
- Zijn er ook werknemers die de bestaande afspraken niet kennen of weten te vinden?

En, je zou de werkgever nog kunnen vragen:
- Voor hoeveel medewerkers verwachten zij, op basis van de facturen die de afgelopen jaren ontvangen zijn, dat dit nieuwe regime een verandering betekent?
- Wat is het gemiddelde bedrag dat werknemers maandelijks zullen moeten gaan voorschieten?
Deel, wanneer je deze vragen stelt, ook jullie zorg: Voor sommige werknemers zou het wel eens niet op te brengen kunnen zijn.

Met het naast elkaar leggen van jullie opgehaalde signalen, jullie zorgen en de cijfers, komen jullie vast tot een regeling die voor de werkgever de efficiency vergroot en voor de werknemer niet leidt tot voorschotten die niet in verhouding staan met hun inkomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan:
- een garantie dat declaraties snel worden afgehandeld;
- het verstrekken van creditcards van de zaak voor medewerkers die maandelijks veel moeten declareren;
- het verlenen van voorschotten;
- of, een combinatie van deze drie.
Maar, misschien komen jullie wel tot nog slimmere ideeën?

Bovenstaande is nog geen antwoord op de vraag: Mag je als werknemer verplicht worden onkosten voor te schieten. Het eerlijke antwoord: we denken van niet, maar weten het niet zeker. Maar, los van wet of recht: met bedrijfseigen afspraken kun je het allerbest rekening houden met de wensen en belangen van zowel werkgever als werknemer. Dat lijkt ons meer waard dan formeel zeker weten welke rechten je al dan niet hebt.

Vanuit een juridisch standpunt zou ik de vraag als volgt kunnen herformuleren: zou voor het besluit genomen mag worden om geplande belangrijke investeringen te cancelen, niet eerst advies of instemming aan de OR moeten worden gevraagd? Voor het antwoord op deze vraag kijk ik in de rijtjes van onderwerpen die onder Art. 25 en 27 in de Wet op de ondernemingsraden te vinden zijn. Het cancelen van een voorgenomen investering staat daar niet bij. Wel staat het doen van een belangrijke investering er bij en wel in Art. 25 lid 1h. Ik sluit niet uit dat er juristen te vinden zullen zijn die zullen beweren dat het niet doen van een investering beschouwd kan worden als een negatieve investering en daarmee wel onder Art. 25 1 h valt. Maar ik denk dat veruit de meeste juristen het met mee eens zullen zijn dat voor het cancelen van een voorgenomen investering geen advies of instemming van de OR nodig is.

Maar, het cancelen van de investering kan wel adviesplichtige gevolgen hebben. Zo is de kans groot dat samenhangend met het cancelen van de investering bepaalde werkzaamheden worden verminderd of zelfs helemaal gestopt. In Art. 25 li 1 d is te vinden dat een plannen voor een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de onderneming ter advies moet worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Ik heb het vermoeden dat via deze indirecte weg er wel degelijk advies nodig is voor het stopzetten van geplande belangrijke investeringen.

Ongeacht of de verandering nu wel of niet onder Art. 25 (of Art. 27) valt: als aan de verandering flinke consequenties voor medewerkers zijn verbonden en/of er veel onrust onder medewerkers over is, kun je daarover altijd het gesprek aangaan met de bestuurder. Dat is immers jullie eerst taak als OR: het vertegenwoordigen van de medewerkers in het overleg met de bestuurder. Dat dat overleg bij bepaalde onderwerpen (die onderwerpen die onder Art. 25 en 27 zijn genoemd) volgens een vaste procedure moet gaan (de advies- of instemmingprocedure) betekent niet dat je over andere onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie en medewerkers niet het overleg kunt aangaan.

 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 19 apr. '21  

  19 apr.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 01 okt. '21  

  01 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 01 dec. '21  

  01 dec.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim